УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

"ЗЕМЛЕМОРИЯ"


Приет на учредително събрание,
състояло се в гр. Варна
на 13. 05. 2003 г.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "Землемория".
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. Варна
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза.
Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
(1) Популяризиране на фантастичните литература и изкуство.
(2) Подкрепа развитието на млади творци в областта на фантастиката.
(3) Подпомагане получаването и обмена на информация между своите членове, както и между сродни български и чуждестранни организации.
Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
(1) Провеждане на местни, национални и международни срещи, школи, семинари и дискусии.
(2) Подготвяне, публикуване и разпостранение на печатни издания, информационни бюлетини, интернет страници и други.
(3) Създаване на условия за развитието на млади български творци в областта на фантастиката.
(4) Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за обмен на информация и идеи.
(5) Участие в национални и международни културни и образователни проекти.

II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за опазване и увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата и обявява своето решение за кандидатурата в едномесечен срок.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 48, ал. 3 от настоящия устав.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от управителния съвет и се заплаща всеки месец.
(2) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(5) Сдружението може да получава финансирания по културни, образователни и други проекти.
Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет и допустима от закона.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.
Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
5. одобрява годишния счетоводен отчет;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за отказване или прекратяване на членство;
8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решения на Управителния съвет;
12. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет взема решения за участие в други организации;
(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(12) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 38. (1) Председателят на управителния съвет:
1. Представлява сдружението;
2. Води заседанията на управителния съвет.
(2) В случай на отсъствие на председателя на управителния съвет, неговите функции се поемат от упълномощен от него член на управителния съвет.
Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 39. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение с изключение на покриване на направените от тях разходи при изпълнение на задълженията им.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Назначаване на регистрирани одитори
Чл. 42. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.
Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се предоставят за запознаване на членовете на сдружението.
Задължителна отчетна информация
Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Дивиденти
Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.
Книги на дружеството
Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 47. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "Землемория", състояло се на 13. 05. 2003 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ: ПОДПИСИ:
1. Росица Диянова Дечева .....................
2. Деян Георгиев Разсадов .....................
3. Десислава Венкова Тодорова .....................
4. Ертан Нихат Мусов .....................
5. Людмила Огнянова Петкова .....................
6. Пламен Руменов Пенев .....................
7. Силвия Иванова Иванова .....................
8. Христо Петров Мезев .....................
9. Петър Йорданов Кралев .....................
10. Атанас Валентинов Тодоров .....................
11. Георги Стоянов Христов .....................
12. Васил Георгиев Светославов .....................
13. Наталин Георгиев Наумов .....................
14. Светлозара Христова Лазаровска .....................
15. Ангелина Иванова Илиева .....................


Дата: 13. 05. 2003 г.